Японские хины Украины

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Японские хины Украины » Племенное разведение. » Цели и задачи Кинологического Союза Украины ( КСУ ).


Цели и задачи Кинологического Союза Украины ( КСУ ).

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

УСТАВ КИНОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА УКРАИНЫ

Отредактировано Mivaku (2013-08-17 18:47:01)

0

2

С Т А Т У Т
                       Всеукраїнської громадської організації
                       "Кінологічна Спілка України"

Розділ І

Загальні положення
1.1. Всеукраїнська громадська організація "Кінологічна Спілка України" (надалі за текстом КСУ) є всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує на основі спільності інтересів громадян України - власників чистопородних собак для спільної реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Повна назва КСУ:
Всеукраїнська громадська організація "Кінологічна Спілка України".
Скорочена назва:
ВГО "КСУ" або КСУ.
1.3. КСУ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, принципів Міжнародної Кінологічної Федерації (надалі за текстом МКФ) та цього Статуту.
1.4. Як повноправний член МКФ, КСУ представляє інтереси чистопородного собаківництва України на міжнародному рівні на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. "Про заходи удосконалення кінологічної роботи"№13.
1.5. КСУ співпрацює з іншими громадськими організаціями як в Україні, так і за кордоном, державними установами, організаціями з питань, передбачених цим Статутом.
1.6. КСУ створена і діє на основі добровільності, самоврядування, законності та гласності, рівноправності всіх членів, вільна у виборі напрямків своєї діяльності у межах законодавства.
1.7. Діяльність КСУ поширюється на територію всієї України.
1.8. КСУ набуває прав і обов'язків юридичної особи в установленому законодавством порядку, має свої банківські рахунки, у тому числі валютні, печатку, штампи та інші реквізити, що затверджуються Президентом КСУ.
КСУ має свою символіку, яка затверджена Президією КСУ та зареєстрована в установленому законодавством порядку.
1.9. Юридична адреса КСУ:

Розділ ІІ

Мета та завдання КСУ

2.1. Метою діяльності КСУ є сприяння збереженню та покращенню генофонду чистопородних собак, як національного здобутку, шляхом їх племінного розведення на науковій основі, спираючись на досвід Міжнародної Кінологічної Федерації та вітчизняного собаківництва.
2.2. Основними завданнями КСУ є:
- створення, збереження та раціональне використання племінних ресурсів чистопородних собак високої племінної цінності з метою поліпшення та поповнення національного генофонду чистопородних собак України, чий фізичний стан і морфологічні особливості задовольняють вимоги стандарту породи, які є здібними до навчання та виконання робочих функцій у відповідності до специфічних особливостей своєї породи;
- забезпечення діяльності єдиної системи селекції у собаківництві шляхом ведення достовірного обліку походження, створення комп'ютерного банку даних чистопородних собак України, оцінка за типом та якістю нащадків, одержання собак з корисними і вищими генетичними ознаками, створення експортного потенціалу племінних ресурсів собак України;
- створення та ведення ідентифікаційного банку даних чистопородних собак України;
- розробка стандартів вітчизняних порід собак;
- стимулювання наукових досліджень в галузі кінології, розвитку вільного обміну кінологічною інформацією та племінним матеріалом між членами КСУ та іншими громадянами як в Україні, так і за її межами.

Розділ ІІІ

Напрями і форми діяльності КСУ

3.1. Для досягнення мети та статутних завдань КСУ, у порядку встановленому законодавством, здійснює наступні напрямки діяльності:
- представляє інтереси української кінології у МКФ;
- здійснює племінну роботу з чистопородними собаками, веде племінну книгу чистопородних собак КСУ, використовуючи, в тому числі, племінні книги колективних членів КСУ;
- видає родоводи КСУ із застосуванням абревіатури та логотипу КСУ на чистопорідних собак, власниками яких є індивідуальні та колективні члени КСУ;
- реєструє, здійснюючи відповідну перевірку, родоводи на чистопородних собак, власниками яких є індивідуальні та колективні члени;
- видає родоводи, в т.ч. на підставі зареєстрованих в КСУ внутрішніх родоводів колективних членів;
- створює і утримує ідентифікаційну базу чистопородних собак України;
- здійснює співробітництво в галузі кінології з науковими та учбовими закладами в Україні та за кордоном;
- організує та проводить міжнародні, всеукраїнські та регіональні виставки собак, чемпіонати порід, племінні огляди, випробування службових та мисливських собак, як необхідні племінні заходи, з метою з'ясування характерних службових та мисливських якостей, що передаються спадково, для відбору племінного поголів'я за поведінкою, для оцінки як фенотипічних, так і генотипічних особливостей чистопородних собак, та відповідності їх міжнародним стандартам згідно вимог МКФ та проводить спортивні та культурні заходи з собаками за національними та міжнародними правилами;
- збирає інформацію про стан кінології та доводить її до відома громадськості шляхом публікацій у своїх виданнях, а також через телебачення, радіо та інші засоби масової інформації;
- поширює інформацію про свої ідеї та цілі;
- вносить пропозиції до органів влади і управління:
- засновує засоби масової інформації;
- організує тематичні збори, конференції, симпозіуми, проводить лекції та семінари для своїх членів;
- здійснює для КСУ навчання, підготовку, удосконалення і атестацію експертів-кінологів, інструкторів, дресирувальників та суддів по спорту з собаками згідно з національними і міжнародними правилами, а також організує навчання працівників рингів, хендлерів, грумерів, заводчиків, та веде облік розплідників, з реєстрацією їх в КСУ і МКФ;
- слідкує за дотриманням кінологічної етики членами КСУ;
- бере участь у благодійній діяльності;
- проводять інші заходи, які сприяють досягненню мети та завдань КСУ, що не суперечать Закону України "Про об'єднання громадян" та не передбачають отримання прибутку.

...

Розділ V

Умови і порядок прийому в члени КСУ, вибуття з неї.
Права і обов'язки членів КСУ

5.1. КСУ має індивідуальне, колективне та почесне членство. Членство у КСУ є фіксованим.
Індивідуальним членом КСУ може бути будь-який громадян України, громадянин іншої держави чи громадянин без громадянства віком від 18 років, який визнає та виконує цей статут, статут (положення) місцевого осередку, де він перебуває на обліку, своєю діяльністю сприяє досягненню мети та здійсненню завдань КСУ, сплачує внески.
Колективними членами КСУ можуть бути колективи аналогічних всеукраїнських громадських організацій, які беруть участь у діяльності КСУ з метою виконання мети та здійснення її завдань, сплачують внески та виконують вимоги положень цього статуту.
Колективні члени КСУ регламентують свою діяльність із КСУ відповідно до укладених угод та реалізують свої права та обов'язки через своїх повноважних представників.
Індивідуальні та колективні члени КСУ відповідно до законодавства мають рівні права та обов'язки.
5.2 У КСУ є почесне членство, яке регламентується Положенням про почесне членство, затвердженим Президією КСУ.
Звання "Почесний член" в КСУ може бути присвоєно члену КСУ за особливо важливі досягнення у справі збереження і поповнення породних собак, а також громадським діячам, працівникам культури та науки України, та інших країн за особливі досягнення в реалізації завдань КСУ.
Почесні члени КСУ обираються Президентською Радою чи Президією КСУ відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
5.3. Вступ до КСУ здійснюється:
- індивідуальних членів - на підставі особистої заяви;
- колективних членів - на підставі заяви; рішення колективу зборів громадської організації про вступ до КСУ; копії статуту та свідоцтва про її легалізацію відповідно до законодавства; документи, що підтверджують кількість та чистопородність собак, які зареєстровані в журналі реєстрації родоводів колективу організації - заявника.
Заява індивідуального члена КСУ подається до керівних органів місцевих осередків КСУ, а документи колективних членів - до Президії КСУ.
Рішення приймаються простою більшістю голосів членів відповідних керівних органів, на які покладені зазначені функції відповідно до цього статуту.
5.4. Індивідуальні члени КСУ перебувають на обліку у місцевих осередках КСУ, колективні члени - на обліку у Головному управлінні КСУ.
Керівники місцевих осередків КСУ інформують в кінці поточного року Головне управління КСУ про членів КСУ, які вступили до членів КСУ та стали на облік у місцевих осередках КСУ у поточному році.
5.5. Члени КСУ сплачують внески. Періодичність, розмір та порядок сплати внесків регламентується Положенням про внески, затвердженим Президією КСУ.
5.6. Індивідуальне членство у КСУ припиняється за власним бажанням, шляхом подання письмової заяви до керівного органу місцевого осередку КСУ, де член КСУ перебуває на обліку;
- колективне членство - шляхом подання до Президії КСУ: заяви про добровільний вихід із членів КСУ, рішення зборів колективу громадської організації про добровільний вихід з колективних членів КСУ.
5.7. Член КСУ може бути виключений із членів КСУ у примусовому порядку за:
- грубе порушення положень статуту КСУ, положень статуту МКФ, положень статуту місцевого осередку КСУ чи законодавства;
- завдання репутації КСУ своєю діяльністю, суттєвої шкоди (матеріальної чи моральної);
- невиконання рішень керівних органів КСУ або її місцевого осередку, виданих у межах наданої компетенції;
- жорстоке поводження із собаками;
- несплату внесків протягом року;
- порушення кінологічної етики та загальновизнаних етичних норм.
5.8. Припинення членства у КСУ (за власним бажанням чи в примусовому порядку) тягне за собою одночасне виключення відповідної особи зі складу статутних органів КСУ, куди її було обрано чи призначено.
5.9. Рішення про примусове виключення із членів КСУ може бути оскаржене:
- індивідуального члена КСУ - до Президії КСУ після попереднього розгляду Конфліктно-правовою комісією;
- колективного члена - до З'їзду чи Президентської Ради КСУ після попереднього розгляду Комісією по роботі з колективними членами.
5.10. Виключеним членам КСУ членські внески не повертаються.
5.11. Право вступу до членів КСУ повторно примусово виключений член КСУ може вступати не раніше ніж через 6 місяців за умови усунення порушень та гарантування недопущення їх повторно.
5.12. Член КСУ має право:
- здійснювати діяльність з метою реалізації статутних завдань КСУ;
- обирати та бути обраним до керівних та контрольних статутних органів, постійних комісій КСУ;
- брати участь у конференціях (загальних зборах) місцевих осередків КСУ, З'їзді КСУ;
- вносити на розгляд керівних органів будь-які питання, пов'язані з діяльністю КСУ, та вживати заходів до їх вирішення;
- отримувати інформацію з питань діяльності КСУ;
- подавати пропозиції, заяви, апеляції до будь-якого органу КСУ та місцевого осередку КСУ;
- при незгоді з рішеннями будь-якого органу або посадової особи КСУ - оскаржувати це рішення до відповідних керівних органів КСУ, Конфліктно-правової комісії КСУ;
- брати участь у засіданнях керівних органів КСУ та місцевих осередків КСУ при розгляді питань, які їх стосуються;
- з власної ініціативи припинити членство у КСУ.
5.13. Член КСУ зобов'язаний:
- дотримуватись положень статуту КСУ та положень статуту МКФ;
- сприяти поширенню мети та завдань КСУ;

- брати активну участь у здійсненні статутних завдань та заходів КСУ;
- дотримуватись норм моралі та етики;
- бути відповідальним за якість поголів'я собак, які використовуються ними в племінному розведенні;
- сплачувати внески;
- виконувати свої обов'язки з гідністю і відповідальністю за чистоту генофонду собак України.
5.14. За активну участь у діяльності КСУ та сприяння розвитку кінології в Україні його члени та інші громадяни можуть заохочуватись, а саме:
- оголошення подяки;
- матеріальне заохочення (преміювання);
- нагородження цінним подарунком;
- нагородження почесною грамотою;
- присвоєння звання почесного члена КСУ.

0

3

ПОЛОЖЕНИЯ КИНОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА УКРАИНЫ

0


Вы здесь » Японские хины Украины » Племенное разведение. » Цели и задачи Кинологического Союза Украины ( КСУ ).


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2019 «QuadroSystems» LLC